bractwo

Sławek WyspiańskiStowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego jest organizacją ogólnopolską i działa już niemal 30 lat. Przewodniczącym Zarządu Głównego jest Bazyli Piwnik. Organizacja posiada w swojej strukturze 16 kół terenowych, między innymi w Lublinie, które powstało w 2015 roku. Przewodniczącym koła terenowego w Lublinie jest Sławek Wyspiański (na zdjęciu). Pomimo krótkiej historii koło lubelskie zrealizowało samodzielnie lub we współpracy z innymi strukturami wiele pożytecznych projektów, z którymi można zapoznać się w serwisie medialnym Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej orthodox.fm…

Celami Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego są:

 1. Pielęgnowanie ducha tożsamości i łączności wśród ludności prawosławnej zgodnie ze swym wyznaniem, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach
 2. Zapoznawanie społeczeństwa z nauką, tradycjami i dziedzictwem Kościoła Prawosławnego i propagowanie ich
 3. Rozwijanie i popieranie działalności społeczno-kulturalnej i oświatowo – wychowawczej w duchu porozumienia i współpracy między różnymi wyznaniami i religiami
 4. Współdziałanie z innymi organizacjami w dziedzinie sprawowania opieki nad zabytkami kultury prawosławnej
 5. Rozszerzanie udziału prawosławnych w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju
 6. Umacnianie więzi społeczności prawosławnej w Polsce ze środowiskami prawosławnymi w innych krajach
 7. Współdziałanie z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym i pomoc w realizacji jego misji
 8. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 9. Promocja i organizacja wolontariatu
 10. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych)
 11. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych
 12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą
 13. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego
 14. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym
 15. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 16. Tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej.

Swoją misję i cele statutowe bractwo realizuje poprzez następujące działania:

 1. Pogłębianie wspólnoty i więzi ludności prawosławnej
 2. Propagowanie w społeczeństwie polskim nauki, tradycji, dorobku materialnego i duchowego Kościoła Prawosławnego
 3. Szerzenie i umacnianie w społeczeństwie polskim zasad tolerancji religijnej oraz zwalczanie wszelkich przejawów patologii społecznych i ich skutków
 4. Szerzenie idei pokoju oraz pokojowego współżycia narodów i grup etnicznych
 5. Organizowanie i prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej oraz współpraca z Kościołem Prawosławnym w tej dziedzinie
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej, prasowej i kolportażowej oraz gospodarczo-usługowej dla zabezpieczenia statutowych celów w wyodrębnionych formach organizacyjnych
 7. Współpraca z odpowiednimi instytucjami organizacjami krajowymi, zagranicznymi międzynarodowymi
 8. Gromadzenie i ochronę pomników cerkiewnej kultury materialnej
 9. Organizowanie pielgrzymek, wycieczek i obozów
 10. Współpraca ze środkami masowego przekazu
 11. Prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowo-wychowawczej oraz fundowanie stypendiów
 12. Prowadzenie działalności wspierającej ochronę środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju
 13. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej
 14. Działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe Stowarzyszenia bądź inne podmioty (mogą to być również podmioty nieposiadające osobowości prawnej)
 15. Tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy
 16. Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej
 17. Powoływanie i współorganizowanie fundacji
 18. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych
 19. Organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia
 20. Wymianę i edukację kulturalną
 21. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową
 22. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi
 23. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi
 24. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej
 25. Nagradzanie i wyróżnianie członków Stowarzyszenia na podstawie odrębnych regulaminów.

Więcej na stronie bractwa…