konkurs

Konkurs - Ikona jako okno rozmowy z Bogiem

Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej

oraz Wizytator Religii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej rozstrzygnęli  Lubelski Konkurs Plastyczny IKONA JAKO OKNO ROZMOWY Z BOGIEM, który był adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, a który odbył się pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego ABLA, Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego.

Wyniki konkursu

Kategoria – szkoły ogólnokształcące

I – Piotr Tomczuk – VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie

II – Lidia Korzeniowska – Bursa Szkolna nr 3 w Lublinie

III ex aequo – Urszula Romanowska – XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

III ex aequo – Adam Kuzioła – V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie.

Wyróżnień nie przyznano.

Kategoria – szkoły zawodowe

I – Diana Kovalchuk – Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie

II – nie przyznano

III – Heorhii Lobashov – Zespół Szkół Ekonomicznych im. A i J Vetterów w Lublinie.

Wyróżnienia

 • Konrad Joński – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie
 • Sebastian Krasa – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie.

Podziękowania

Organizatorzy serdecznie dziękują za przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie plastycznym:

 • Pani Helenie Sakowicz
 • Pani Dorocie Pęksyk
 • Siostry Barbarze Kacprzak
 • Pani Ewie Kłopotek
 • Pani Agnieszce Kozak
 • Pani Marzenie Żywickiej
 • Pani Urszuli Bąk
 • ks. Andrzejowi Konachowiczowi
 • Pani Wiesławie Piotrowskiej
 • Pani Aleksandrze Konachowicz
 • Pani Krystynie Rybce.

Kliknij, aby zobaczyć nagrodzone prace …


Regulamin konkursu

ORGANIZATOR

Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej
ul. Ruska 15, 20-126 Lublin, tel./fax 81 747 74 38, tel.: 507 822 936 (ks. dr Andrzej Konachowicz)

WSPÓŁORGANIZATOR

Wizytator Religii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

CELE KONKURSU

 • upowszechnianie kultury i tradycji prawosławia
 • zainteresowanie młodzieży wartościami duchowymi, estetycznymi i artystycznymi płynącymi z Tradycji Kościoła prawosławnego, a konkretnie z dziedziny ikonografii
 • poszerzenie wśród uczniów wiedzy z zakresu wschodniej i bizantyjskiej sztuki sakralnej i jej wpływu na polską tradycję ikonograficzną
 • zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijanie kreatywności oraz uzdolnień plastycznych uczestników konkursu
 • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

UCZESTNICY

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Miasta Lublin.

TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH

Prace powinny być inspirowane kanonicznymi ikonami Kościoła prawosławnego oraz mogą przedstawiać: świętych, Matkę Bożą, Jezusa Chrystusa, Świętą Trójcę lub przedstawienia świąt liturgicznych.

Prace są oceniane według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem
 • pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu
 • estetyka wykonania pracy.

FORMAT PRAC

 • A4 (210 x 297 mm)
 • A3 (297 x 420 mm).

TECHNIKA WYKONANIA

Dowolna: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, płaskorzeźba, wycinanka, techniki mieszane, witraż, kolaż (wykluczona grafika komputerowa) i inne.

TERMINY i ETAPY KONKURSU

I etap szkolny

Do 16 maja 2016 należy wyłonić i wysłać do organizatora maksymalnie pięć najlepszych prac konkursowych z danej szkoły (decyduje data stempla pocztowego).

Prace należy dostarczyć na adres: Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, ul. Ruska 15, 20-126 Lublin.

II etap międzyszkolny

Z nadesłanych prac zostanie wykonana wystawa, która posłuży jury do oceny prac. Zebranie Komisji Konkursowej, w ustalonym przez organizatora składzie, nastąpi 19 maja 2016 (czwartek), zaś ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 20 maja 2016. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Instytutu w dniu 20 maja 2016.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Prace należy opatrzyć metryką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, tel. kontaktowy i adres e-mailowy. Prace przesyłane na konkurs powinny być dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac. Uwaga! Prace niezabezpieczone przed zniszczeniem, nieopisane oraz nadesłane po terminie nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.

NAGRODY

Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody oraz wyróżnienia wg wyznaczonych kryteriów w dwóch kategoriach: licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe (technika i szkoły zasadnicze). Osoby koordynujące przygotowanie prac zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu, zaś nagrody i dyplomy (w tym podziękowania dla opiekunów nagrodzonych prac), zostaną wysłane na adres szkoły podany na odwrocie prac. Wszyscy finaliści oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody wraz z zaproszeniem na warsztaty ikonopisania, prowadzone przez profesjonalnego ikonopiscę, które odbędą się 21 maja 2016 (sobota).

PRAWA ORGANIZATORÓW

Interpretacji regulaminu, oceny i kwalifikacji prac dokonuje jury. Postanowienia jury oraz werdykt końcowy są nieodwołalne. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania i publikacji. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu (ucznia) wypełnia „Formularz uczestnika Konkursu Plastycznego”, który należy przekazać współorganizatorowi wraz z pracą konkursową.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE z ramienia organizatora

 • Ks. dr Andrzej Konachowicz (tel. 507 822 936, e-mail: konachowicz@op.pl)
 • Joanna Wyspiańska (tel. 607 044 655).

INNE

Opiekunowie, których uczniowie nie otrzymają nagród, a którym zależy na zaświadczeniu o udziale w konkursie proszeni są o kontakt telefoniczny z organizatorem. Takie zaświadczenie zostanie wypisane i wysłane na adres szkoły.