wystąpili

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz

Polski historyk i działacz społeczny narodowości białoruskiej, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku. Urodził się w 1959 roku. Ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 1990 uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie pracy „Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w końcu XVI i XVII wieku”. W roku 1997 uzyskał habilitację na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza”. W 2002 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Zawodowo związany z Uniwersytetem w Białymstoku, od 1998 jako profesor nadzwyczajny, a od 2006 na stanowisku profesora zwyczajnego. Objął funkcję kierownika Katedry Historii Kultur Pogranicza w Instytucie Historii UwB. Wykładał także w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Zaangażowany także w działalność organizacji mniejszości białoruskiej w Polsce.

Zainteresowania badawcze

 • Historia Kościoła wschodniego w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Stosunki narodowościowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Kultura religijna społeczeństw pogranicza

Kliknij, aby wysłuchać wykładu …

Prof. dr hab. Andrzej Gil

Prof. dr hab. Andrzej Gil

Historyk i politolog, dr hab., prof. KUL w Katedrze Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1988 r,. gdzie w 1999 r. obronił doktorat i w 2006 r. habilitował się. Komentator telewizyjny, radiowy i prasowy, tłumacz literatury naukowej. Członek Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział Lublin, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej a także Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”. Odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę w 2009 r. Odbył staże naukowe na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie oraz Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku. Organizator kilkunastu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych; brał udział w stu kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych i krajowych. Autor i współautor kilkunastu książek i stu kilkudziesięciu artykułów naukowych. Redaktor i współredaktor kilkunastu publikacji książkowych, serii wydawniczych oraz czasopism naukowych.

Zainteresowania naukowe

Przestrzeń euroazjatycka w wielu kontekstach: historycznym, politologicznym, religioznawczym czy kulturowym.

Opublikowane książki

 • Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin-Chełm 1999
 • Chełmska diecezja unicka 1596-1810, Lublin 2005
 • W kręgu dziejów i kultury Kościołów wschodnich, Siedlce 2009
 • Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII – початку XVIII століть: книга протоколів та окремі описи, Загальна редакція та історичний нарис А. Ґіль, І. Скочиляс, Упорядкування А. Ґіль, І. Макевич, І. Скочиляс, І. Скочиляс, Львів–Люблін 2012
 • Przed wielkim podziałem. Prawosławna metropolia kijowska do 1458 roku, Lublin–Lwów 2013 [współautor: Ihor Skoczylas]
 • Володимирсько-берестейська єпархія XI-XVIII століть: історичні нариси, Львів 2013 [współautor: Ihor Skoczylas]
 • Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795, Lublin–Lwów 2014 [współautor: Ihor Skoczylas]
 • Cztery odsłony imperium: Rosja – Syberia Zachodnia – Azja Centralna – Mołdawia, Lublin 2014, ss. 174

Kliknij, aby wysłuchać wykładu …

Marzena Gałecka

Marzena Gałecka

Historyk sztuki, absolwentka KUL. Autorka monografii architektonicznej cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie (1996). Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie (od 1999 r.). Zainteresowana wielokulturową historią Lubelszczyzny, historią badań nad przestrzenią miejską oraz historią i architekturą  Lublina w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: w 2012 r. – straty wojenne w okresie I wojny światowej na obszarze województwa lubelskiego w zakresie architektury i urbanistyki; w 2017 r. – architektura szkół powszechnych 1918-1939.

Kliknij, aby obejrzeć wykład …

 

Piotr Maciuk

Piotr MaciukPracuje jako fotograf dokumentalista w Muzeum Lubelskim. Fotografią zajmuje się od 1972 roku, w czasie studiów kierował Studencką Agencją fotograficzną na UMCS, w latach 1974 – 1976 członek ogólnopolskiej rady studenckiego ruchu dziennikarskiego d/s fotografii, organizował ogólnopolskie studenckie plenery fotograficzne wiele wystaw indywidualnych i brał udział w wystawach zbiorowych. Od roku 1974 członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. W latach 1984  – 1988  pełnił funkcje Prezesa Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1976 r. ukończył studia matematyczne w UMCS w latach 1978 – 1981 praca w UMCS jako fotograf dokumentalista. Od 1986 r. kieruje Pracownią Reprograficzną Muzeum Lubelskiego. Ponadto fotografuje region Lubelski i miasto Lublin. Fotografie publikuje w albumach i wydawnictwach promujących miasto i region. Uczestniczy w licznych wystawach i plenerach fotograficznych.

Kliknij, aby obejrzeć diaporamę prac z wystawy …

Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza

Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza

Męski Chór Kameralny im. Bogdana OnisimowiczaChór powstał w 2008 r. przy okazji wystawy poświęconej „Irmologionowi Supraskiemu”, podczas której zaprezentował szerokiemu gronu słuchaczy wybrane XVI-wieczne melodie Supraskiego Monasteru. Zostały one wtedy wykonane po raz pierwszy od 400 lat. W swej nazwie chór nawiązuje do redaktora owego rękopisu muzycznego Bogdana Onisimowicza, chcąc w ten sposób podkreślić przywiązanie do tradycji klasztoru. Zespół za cel obrał sobie odrodzenie XVI-wiecznego śpiewu liturgicznego Monasteru Supraskiego oraz odtworzenie jego praktyki wykonawczej. Poza tym w kręgu zainteresowań chóru znajdują się również inne nurty prawosławnej muzyki cerkiewnej, takie jak muzyka bizantyńska, czy też wczesna ruska polifonia. Członkami chóru są osoby różnych profesji, związane wspólną pasją do muzyki cerkiewnej i Monasteru Supraskiego. Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza dwukrotnie, w latach 2009 oraz 2011, był laureatem Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Prezentował się również podczas innych festiwali w kraju m.in. w Ostrowiu Wielkopolskim, Poznaniu, Lublinie, Tomaszowie Lubelskim, wywołując ogromne zainteresowanie i zdobywając uznanie słuchaczy. W roku 2010 wydał płytę „Irmologion Supraski 1598-1601” na której pojawiły się utwory rozszyfrowane i opracowane przez Marcina Abijskiego, łączące w sobie tradycje muzyki bizantyjskiej i staroruskiej. Więcej na stronie www chóru…

Kliknij, aby wysłuchać pieśni z koncertu …

 

Orthphoto

OrthphotoOrthphoto jest internetową społecznością fotografów, zarówno tych profesjonalnych, jak i amatorów, których łączy chęć dzielenia się i prezentacji fotografii, pokazujących piękno Prawosławia na całym świecie. Serwis posiada 11 wersji językowych i działa już ponad 13 lat; wystartował 10 kwietnia 2004 roku w Wielką Sobotę w momencie, gdy Święty Ogień schodził w Jerozolimie. Przez te lata zespół wolontariuszy z różnych krajów, tworzący stronę osiągnął bardzo wiele (wydawnictwa albumowe, wystawy, spotkania fotografów, konkursy etc). O skali działalności Orthphoto najlepiej świadczą statystyki. I tak do tej pory 5 238 zarejestrowanych użytkowników zaprezentowano 87 919 swoich fotografii z 80 krajów, opublikowano 496 852 komentarzy, wystawiono 1 925 052 ocen. Współzałożycielem i koordynatorem serwisu jest Aleksander Wasyluk.

Aleksander Wasyluk

Aleksander Wasyluk

W latach 1997-2000 Przewodniczący Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Pracował w Public Information Team w Światowej radzie Kościołów w Genewie. Współzałożyciel portali internetowych: cerkiew.pl i orthphoto.net. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu szeregu wystaw Ortphoto, które były pokazywane w ponad 50 miastach w Polsce i na całym świecie – m. in. w Belgii, na Białorusi, w Bułgarii, Grecji, Szwajcarii, Holandii, Etiopii, Rumunii, Serbii, Mołdawii, Gruzji, czy też na Ukrainie. W tym roku odbędą się kolejne wystawy na Litwie, w Finlandi i Rosji: w Petersburgu, Moskwie, Irkucku i Jekaterynburgu. (więcej o projekcie na www.poland.orthphoto.net). Współtwórca serii albumów pt. „Kolory Prawosławia: Polska, Rumunia, Rosja i Serbia”. Współorganizator i juror w dwóch konkursach fotograficznych, organizowanych przez Międzyparlamentarne Stowarzyszenie Prawosławia: „Wielkanoc na Chrześcijańskim Wschodzie” oraz „Niszczenie zabytków chrześcijańskiego Wschodu”. Współorganizator warsztatów i obozów młodzieżowych w kraju i zagranicą (Korea Południowa, Ukraina, Grecja). Członek redakcji portalu edukacyjnego firmy Nikon o fotografii szerokikadr.pl. Pracownik Agencji Interaktywnej Infinity Group.

Kliknij, aby obejrzeć wykład …

Tadeusz Żaczek - autoportretTadeusz Żaczek

Absolwent Politechniki Częstochowskiej i Studium Fotografii. Od ponad 30 lat zawodowo związany z fotografią, autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Aktywny uczestnik spotkań i plenerów fotograficznych. Zajmuje się fotografią dokumentalną, głównie rejestrującą relacje na styku człowiek – religia. Szczególnie piękne są jego czarno-białe zdjęcia, poświęcone prawosławiu na Podlasiu. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików.

Kliknij, aby obejrzeć wykład …

 

Dr Marcin Abijski

Dr Marcin Abijski

Doktor nauk teologicznych. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z wyróżnieniem ukończył studia na wydziale Muzyki Bizantyńskiej Ateńskiego Konserwatorium Narodowego oraz na wydziale Teologii Społecznej Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego. Muzykę bizantyjską zgłębiał pod okiem Georgiosa Chatzichronoglou – Archonta Hymnodosa Wielkiego Kościoła (Patriarchatu Konstantynopola) oraz ateńskiego protopsalty Konstantinosa Papachristodoulou.

Zainteresowania badawcze

Jako muzykolog, dyrygent i śpiewak zajmuje się badaniem koneksji między muzyką bizantyjską, a staroruską monodią, szczególnie w aspekcie praktyki liturgicznej.

W roku 2008 założył Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza, z którym pracuje nad odtworzeniem praktyki wykonawczej XVI-wiecznych melodii Monasteru Supraskiego i innych dawnych form śpiewu liturgicznego. Propagując tradycyjną, oryginalną muzykę bizantyjską w Polsce i za granicą, prowadzi liczne warsztaty i wykłady oraz uczestniczy w konferencjach naukowych dotyczących dawnych form muzyki liturgicznej. Jako ekspert zapraszany jest regularnie na św. Górę Athos, gdzie prowadzi zajęcia ze śpiewu bizantyjskiego dla hagioryckich mnichów. Od ośmiu lat śpiewa w Skicie św. św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach – jedynej w Polsce prawosławnej pustelni. Jest autorem muzyki grecko-bizantyńskiej do polskiego „Akatystu do Przenajświętszej Bogarodzicy”. W roku 2016 skomponował muzykę bizantyńską do polskiego przekładu kondakionu św. Romana Melodosa „O nawróconej” łącząc tym samym po raz pierwszy w historii muzykę grecko-bizantyńską z językiem polskim.

Kliknij, aby obejrzeć wykład …

 

Chór Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Chór Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Chór Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie na co dzień tworzy oprawę wokalną w czasie nabożeństw, sprawowanych w lubelskiej cerkwi katedralnej. W jego skład wchodzą zarówno zawodowi muzycy, jak i amatorzy nie tylko prawosławni, ale też innych konfesji. Chór Katedry Prawosławnej daje liczne koncerty poza macierzystą ś‌wiątynią. Koncertował na terenie Polski m.in. w Lublinie, Warszawie, Łodzi, Radomiu, Białymstoku, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Jastrzębiej Górze, Puławach, a także za zagranicą w Niemczech i na Ukrainie.  Występował na wielu festiwalach zarówno w kraju, jak i za granicą – m. in. na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

Andrzej Boublej

O kształcie i profilu chóru decyduje jego dyrygent, a od 2002 roku Chórem Katedry Prawosławnej kieruje Andrzej Boublej (57 lat), który prowadzi również Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz Męski Zespół Wokalny katedry Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Piastuje również funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich. Ukończył studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Andrzej Boublej posiada bogate doświadczenie zawodowe i artystyczne – między innymi:

 • 1982 – 1986 – chórzysta i solista Zespołu Muzyki Cerkiewnej przy Warszawskiej Operze Kameralnej
 • 1984 – 1986 – dyrygent chóru młodzieżowego Katedry Metropolitalnej św. Marii Magdaleny W Warszawie
 • 1987 – 1990 – wykładowca śpiewu cerkiewnego w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie
 • 1990 – 1998 – dyrygent Chóru Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sztokholmie (Szwecja)
 • 1998 – 2000 – dyrygent Chóru Parafii Opieki Matki Bożej w Goteborgu (Szwecja)
 • 1998 – 2000 – śpiewak Goteborgs Opera w Goteborgu (Szwecja)
 • 2000 – 2002 – dyrygent Chóru Katedry św. Sergiusza w Cleveland (USA).

Kliknij, aby wysłuchać pieśni z koncertu …

 

Męski Chór Kameralny „Cantus Serdicus” z Sofii w Bułgarii

Cantus Serdicus
„Cantus Serdicus” to 8-osobowy męski chór kameralny z Sofii w Bułgarii, który został założony w 2015 r. przez Stojana Malinowa i Georgi Petrowa. Pomimo krótkiej historii chór dynamicznie się rozwija, eksperymentując z repertuarem, jak również ze składem. Do tej pory koncertował zarówno jako chór męski, jak i mieszany, a występowało w nim od 4 do 30 śpiewaków. Główną domeną aktywności artystycznej „Cantus Serdicus” jest muzyka cerkiewna. Łączy on dwa style w muzyce sakralnej – śpiew wczesnochrześcijański oraz śpiew harmonijny. Ponadto w jego repertuarze znajdują się pieśni, reprezentujące tradycyjny bułgarski folklor w interpretacji chóralnej, jak również muzyka jazzowa.

Dyrygentem chóru jest Stojan Malinow, wieloletni śpiewak cerkiewny. Swoją karierę wokalną i muzyczną zaczął już jako dziecko od śpiewu przy klirosie. W późniejszym okresie zainteresował się harmonijnymi śpiewami cerkiewnymi. Po wieloletniej praktyce muzycznej w kościołach Sofii i po ukończeniu studiów wyższych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Sofijskiego im. Św. Klemensa Ohrydzkiego, S. Malinow ukończył i Państwową Akademię Muzyczną im. prof. Panczo Władigerowa w Sofii (na kierunku dyrygentura chórów). Obecnie Stoyan Malinow jest dyrygentem katedry św. męcz. Nedeli w Sofii, a także wykładowcą muzyki cerkiewnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Sofijskiego oraz kierownikiem i dyrygentem chóru „Cantus Serdicus”.

Kliknij, aby wysłuchać pieśni z koncertu …

 

Grupa Twórcza Motycz

Grupa Twórcza Motycz - na pasach
Grupę Twórczą „Motycz” utworzyliśmy w listopadzie 2011 roku w Motyczu koło Lublina. Pięcioro przyjaciół – Grażyna Hankiewicz, Dariusz Hankiewicz, Krzysztof anin Kuzko, Krzysztof Sak i Jakub Szymański – których łączy wspólna pasja. Wykonujemy różne zawody, ale fotografia to nasze hobby od wielu lat. Każde z nas miało wiele wystaw indywidualnych i uczestniczyło w wystawach zbiorowych. Wszyscy jesteśmy członkami Radzyńskiego Klubu Fotograficznego „Klatka”. Są wśród nas członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Związku Polskich Fotografów Przyrody, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków oraz Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Pięć lat temu postanowiliśmy spróbować opisywania naszą fotografią tego, co szczególnego ma w sobie wschodnia Polska, czyli miejsce, w którym żyjemy. Naszymi tematami są zazwyczaj ludzie. Opisujemy ich życie codzienne, a zatem zwyczaje, pracę i obrzędy, dni świąteczne i powszednie. Fotografię społeczną prezentowały nasze dwa poprzednie projekty: ”Ich portret” oraz „Kupcy”. Diaporama do pierwszego z nich została nagrodzona „Błękitną Wstęgą FIAP”. Do naszego drugiego projektu dołączył natomiast Tadeusz Rolke ze swoimi niepublikowanymi wcześniej w Polsce fotografiami. Obecny, trzeci projekt „Spasi i sachrani” jest kolejnym dokumentem, esejem fotograficznym o prawosławiu.

Zobacz wybrane fotogramy z wystawy „Spasi i sochrani”…