wystąpili

W czasie I edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”, która odbyła się w dniach 20 – 22 maja 2016 r. (piątek – niedziela) w różnych przestrzeniach Lublina, mieliśmy zaszczyt gościć znakomitych naukowców, artystów oraz osoby duchowne.

Krzysztof Leśniewski, doktor habilitowany, prof. KUL, teolog

Wykład prof. dr-a hab. Krzysztofa Leśniewskiego

Urodzony w 1960 r. w Łodzi. Studia z zakresu teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary w Crestwood (USA). Od 1996 r. pracownik Wydziału Teologii KUL, obecnie kierownik Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym. Członek European Society for Ecumenical Research „Societas Oecumenica”, polskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekumenicznego (International Ecumenical Fellowship), Societas Scientiarum Internationalis „Fides et Ratio”, Towarzystwa Naukowego KUL i Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów. Wyróżniony Nagrodą im. Księcia Konstantego Ostrogskiego.  Główne obszary badań: antropologia teologiczna, duchowość chrześcijańskiego Wschodu, terapia hezychastyczna, teologia jedności Kościoła.

Najważniejsze publikacje książkowe:

 • Ekumenizm w czasie. Prawosławna wizja jedności Kościoła w ujęciu Georges’a Florovsky’ego (1995)
 • „Nie potrzebują lekarza zdrowi…”. Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka (2006)
 • Prawosławie. Światło ze Wschodu (red., 2009)
 • „Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?…”. Podstawowe idee współczesnej antropologii prawosławnej (2015).

W naszym serwisie można zapoznać się z tekstem profesora pt. „Hezychazm – skarb chrześcijańskiego Wschodu” oraz z wywiadem pt. „Przeprowadzić na łąki, gdzie Pan jest Dobrym Pasterzem„.

Kliknij, aby obejrzeć film z wykładu …

Dr hab. Irena Rolska, prof. KUL

Wykład prof. dr hab. Ireny Rolskiej

Dyrektor Instytutu Historii Sztuki KUL, kierownik Katedry Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej KUL. Magisterium z historii sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (1982). Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (1982-1987). Stopień doktora w zakresie historii sztuki (1988). Asystentka w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej KUL (1995-2000). Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej KUL (2001-2011). Habilitacja w dyscyplinie naukowej historia sztuki, w specjalności historia sztuki nowożytnej 2011. Profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (od 2011). Kierownik Katedry Historii Sztuki Nowożytnej KUL (2011-2014). Dyrektor Instytutu Historii Sztuki KUL (od 2012). Kierownik Katedry Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej (od 2014).

Główne kierunki badań:

 • sztuka nowożytna I Rzeczypospolitej i jej związki z Europą
 • fundacje artystyczne i mecenat magnacki w XVI- XVIII wieku
 • sztuka i kultura Lublina oraz regionu lubelskiego w okresie I Rzeczypospolitej.

Kliknij, aby obejrzeć film z wykładu …

Dr Andrzej Frejlich

Wykład dr-a Andrzeja Frejlicha

Historyk sztuki i muzeolog. Studia historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doktorat w zakresie nauk o sztuce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mistrzowie: prof. Tadeusz Dobrzeniecki i prof. Tadeusz Chrzanowski. Długoletni pracownik naukowo – dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, potem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskie w Lublinie. Obecnie pracownik Muzeum Lubelskiego w Lublinie – kustosz Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku. Członek Society for the Promotion of Byzantine Studies, UK.

Główne kierunki zainteresowań:

 • kultura Bizancjum: wczesny monastycyzm bizantyński; początki kształtowania się wschodniej doktryny obrazów; kulturowe relacje Wschód – Zachód; ikonografia sztuki wschodniego chrześcijaństwa; historia polskiej bizantynistyki
 • muzeologia i ochrona zabytków.

Kliknij, aby obejrzeć film z wykładu …

Chór Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach

JE Władyka Abel i Siostry z turkowickiego monasteru w Kaplicy Zamkowej

Chór sióstr monasteru w Turkowicach z założenia nie jest chórem koncertującym, śpiewa na co dzień podczas nabożeństw w monasterskiej cerkwi. Śpiew jako modlitwa jest główną częścią życia liturgicznego sióstr. Te zaś jest niczym serce, którego puls wyznacza rytm każdemu dniu. Od kilku lat siostry starają się poznawać i kontynuować tradycję śpiewu bizantyjskiego. Większość sióstr nie ma wykształcenia muzycznego, lecz śpiewa prosto, od serca, wykorzystując umiejętności, które Bóg włożył w każdego człowieka. Dyrygentką chóru jest Siostra Eufalia. Jako jedyna posiada muzyczne wykształcenie, lecz nie związane z muzyką cerkiewną. Pierwsze lekcje śpiewu bizantyńskiego pobierała w Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Ormilii (Grecja) w 2005 roku. Niektórych niezwykle duchowych pieśni w wykonaniu Sióstr można posłuchać w naszym serwisie.

Kliknij, aby wysłuchać lubelskiego koncertu …

Jan Grigoruk

Jan Grigoruk - ikonopis z monasteru w Supraślu

Ikonograf – praktyk i muzealnik. Historyk sztuki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), teolog (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), absolwent Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim. Jan Grigoruk urodził się w 1976 roku. Od wielu już lat praktykuje pisanie ikon w Monasterze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Prowadzi liczne warsztaty ikonograficzne oraz prelekcje na temat teologii ikony. Ikonograf stwierdza: „Pisanie ikon wymaga skupienia i modlitwy. Bez tego namalujemy tylko ładny obraz. A ikona to coś więcej. Nie jest dziełem artysty-malarza, tylko ikonografa, którego rękę prowadzi Duch Święty.”

Kliknij, aby obejrzeć filmy z warsztatu …

Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywne Kobiety” w Jabłecznej

Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywne Kobiety” w Jabłecznej

Koło powstało w 2014 roku i liczy obecnie 26 członkiń. Jest to organizacja wielopokoleniowa, tworząca wielobarwną mozaikę ludzkich doświadczeń i unikalnych umiejętności. Przewodniczącą koła jest Pani Marlena Rudzka, która w swojej roli spełnia się doskonale, gdyż od początku powstania organizacja działa bardzo aktywnie. Koło zorganizowało tańce, zabawy, obchody Dnia Kobiet, choinki, Andrzejki, Sylwestra. Koło integruje lokalną społeczność, a wszystkie panie tworzą zgrany zespół. Przewodnicząca koła Marlena Rudzka konstatuje:
Wszystkie działania takie jak udział w dożynkach, festynach, różnych pokazach zachęcają nas do rozwoju i wdrażania w życie kulturalne naszej lokalnej społeczności. Nasza siedziba mieści się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Jabłeczna, którą dzielimy z innym zaprzyjaźnionym Kołem Gospodyń Wiejskich. W naszej działalności koncentrujemy się na kultywowaniu zwyczajów i tradycji kulinarnych naszego regionu – Południowego Podlasia. Koło zajmuje ważne miejsce w krajobrazie kulturalnym naszej gminy.

Siostra Eufalia

Siostra Eufalia - dyrygentka Chóru Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach

Siostra Eufalia (Elżbieta Zołotarjew) w tym roku obchodzi 20 rocznicę wstąpienia do stanu zakonnego. Elżbieta Zołotarjew urodziła się we Wrocławiu. Ukończyła Warszawską Akademię Muzyczną na wydziale skrzypiec. Jest laureatką wielu krajowych i zagranicznych konkursów skrzypcowych. Współpracowała z orkiestrą Philharmonie der Nationen pod dyr. Justusa Franza. W roku 1996 zakończyła karierą skrzypcową i wstąpiła na monasteru. Od roku 2008 tworzy wspólnotę sióstr w Turkowicach.

Kliknij, aby obejrzeć film z warsztatu …

Andrzej Boublej

Andrzej Boublej - dyrygent Chóru Katedry pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Urodził się w Białymstoku 21 września 1960 roku. Dyrygent Chóru Katedry Prawosławnej pw.  Przemienienia Pańskiego w Lublinie, a także Chóru Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmska. Piastuje również funkcje rzecznika prasowego diecezji oraz dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich. Ukończył studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Historia zawodowa:

 • 1981 – 1984  – dyrygent chóru Parafii św. Michała Archanioła w Bielsku Podlaskim;  laureat I nagrody na I festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce 1982 r.
 • 1982 -1986  – chórzysta i solista Zespołu Muzyki Cerkiewnej przy Warszawskiej Operze Kameralnej; koncerty w kraju i zagranicą (m.in. Niemcy, Szwajcaria, Francja, Holandia), nagrania płytowe, nagrania dla Radio i TV
 • 1984 – 1986  – dyrygent chóru młodzieżowego Katedry Metropolitalnej św. Marii Magdaleny W Warszawie; II. nagroda Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce; działalność koncertowa na terenie Polski (m.in.Warszawa, Radom, Białystok, Łódź) i zagranicą (Niemcy)
 • 1986 – 1990 – dyrygent chóru Katedry Metropolity Warszawskiego i całej Polski w Warszawie
 • 1987 – 1990   – wykładowca śpiewu cerkiewnego w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie
 • 1990 – 1998   – dyrygent chóru Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sztokholmie (Szwecja); działalność koncertowa na terenie Szwecji (m.in. Sztokholm, Orebro, Malmo) i udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce w 1993 r. (II miejsce) i 1995 r.;   organizator i wykonawca pierwszego w historii Sztokholmu koncertu kolęd słowiańskich (polskich, ukraińskich, białoruskich, słowackich); aranżacje muzyczne liturgiii prawosławnej do języka szwedzkiego dla chóru mieszanego i chóru męskiego i odtworzenie ich na żywo dla państwowych kanałów radio i telewizji szwedzkiej
 • 1988 – 2000   –  dyrygent chóru parafii Opieki Matki Bożej w Goteborgu (Szwecja)
 • 1988 – 2000   –  śpiewak Goteborgs Opera w Goteborgu (Szwecja)
 • 2000 – 2002   –  dyrygent chóru  katedry św. Sergiusza w Cleveland (USA)
 • od 2002 do dzisiaj –  dyrygent chóru i Męskiego Zespołu Wokalnego katedry Przemienienia Pańskiego w Lublinie; dyrygent Chóru Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej; działalność koncertowa na terenie Polski (m.in. Lublin, Warszawa, Łódź, Radom, Białystok, Zamość, Tomaszów Lubelski, Jastrzębia Góra, Puławy) i zagranicą (Niemcy, Ukraina)
 • od 2004 do dzisiaj –  przewodniczący jury konkursu kolęd dla chórów szkolnych w Zamościu
 • 2002 – 2008   –  konsultant muzyczny Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich
 • od 2008 do dzisiaj –  dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

Kliknij, aby obejrzeć film z warsztatu …

Chór Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Brześciu (Białoruś)

Chór Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Brześciu na Białorusi

Chór Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Brześciu (Białoruś) powstał wiosną 1993 roku z błogosławieństwa proboszcza cerkwi, archiprezbitra Eugeniusza Parfenyuka. Początkowo składał się z 12 osób, ale z biegiem lat jego skład zwiększył się do 35 osób. Chór aktywnie uczestniczy w życiu parafii, śpiewając w czasie nabożeństw. Ponadto uczestniczy w wielu koncertach muzyki sakralnej, będąc znakomitą wizytówką swojej macierzystej cerkwi – Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Brześciu. Jego repertuar jest bardzo szeroki, od pieśni śpiewanych w czasie prawosławnej Boskiej Liturgii melodie paraliturgiczne jak po kolędy. Zespół uzyskał wiele nagród na międzynarodowych festiwalach. W 2010 roku występował w Polsce na XV Międzynarodowym Festiwalu kolęd Wschodniosłowiańskich, gdzie został uhonorowany dyplomem; koncertował zarówno w Terespolu jak i w Warszawie. Od wielu już lat chórem dyryguje Lija Krac.

Kliknij, aby wysłuchać lubelskiego koncertu …

Męski Chór Cerkwi pw. św. Sawy w Belgradzie (Serbia)

Chór Patriarchatu Serbskiego Cerkwi pw. św. Sawy w Belgradzie w Serbii

Męski Chór (Patriarchatu Serbskiego) Cerkwi pw. św. Sawy w Belgradzie, który składa się z profesjonalnych śpiewaków, istnieje w różnych formach od ponad trzydziestu lat. Jego misją jest wspieranie i wykonywanie muzyki sakralnej w tradycji kościoła prawosławnego. W ciągu ostatnich dziesięciu lat chór aktywnie zaangażował się w życie liturgiczne Serbskiego Kościoła Prawosławnego, tworząc oprawę muzyczną w czasie nabożeństw (czuwań i liturgii) na najważniejszych świętach prawosławnych, a także z okazji innych ważnych uroczystości kościelnych. Szczególnie ważny dla belgradskiego chóru był udział w Boskiej Liturgii w pustelni św. Sawy w Karyes na Górze Athos w Grecji, a także uczestnictwo w rytuałach pogrzebowych świętej pamięci Patriarchy Serbskiego Pavle w Monasterze Rakovica.

W 2010 roku Męski Chór Cerkwi pw. św. Sawy  wydał płytę, będącą syntezą jego dokonań wokalnych o bardzo wysokich walorach artystycznych i duchowych. Niektórych z pieśni z tej płyty można posłuchać w naszym serwisie.

Kliknij, aby wysłuchać lubelskiego koncertu …